C.C.6.8.3 Beskatningen af løbende ydelser

Løbende værdi Overnatning

Til brug herfor beskrives i afsnit 1 overordnet de gældende regler for beskatning af personalegoder, og herunder beskrives den skattemæssige behandling af nogle udvalgte personalegoder nærmere. I afsnit 2 beskrives det, hvordan en pc m. I afsnit 3 beskrives de skattemæssige regler vedrørende telefontilskud og fri telefon og datakommunikation. Den praksis om hjemme-pc-ordninger, der har udviklet sig i løbet af de seneste år, beskrives i afsnit 4. I afsnit 5 beskrives arbejdsgiverens skatte- og momsmæssige forhold samt pligten til at indeholde A-skat i den situation, hvor arbejdsgiveren stiller pc, telefon m. I afsnit 6 omtales den situation, hvor en pc er stillet til rådighed uden for et ansættelsesforhold. Beskatning af personalegoder 1. Overordnede regler for beskatning af personalegoder Arbejdsgiveren stiller normalt de til arbejdet nødvendige arbejdsredskaber til rådighed. Dette medfører ikke nogen skattepligt for den ansatte.

Tilmeld dig blackjack-collection.net more's nye gratis nyhedsbrev om krop & sundhed

Overblik over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. Hovedregel Personalegoder værdiansættes som hovedregel indtil markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Markedsværdien er den værdi, som det må antages at koste modtageren at anskaffe godet pr. almindelig fri handel. Hvis den ansatte betaler helt eller delvist for godet, skal denne egenbetaling fratrækkes i den skattemæssige værdi af godet, og arbejdsgiveren skal på normal vis indtægtsføre den ansattes betaling. Derimod er værdiansættelsen hvordan udgangspunkt uafhængigt af, om arbejdsgiveren stiller arbejdsmæssige betingelser til ydelsen af godet, fx repræsentative forpligtelser mv. Sådanne ulemper reducerer ikke den skattemæssige værdi af godet. Hvordan markedsværdien opgøres, afhænger af om godet har karakter af et sparet privatforbrug eller karakter af arv til eje eller lån. Overdraget indtil eje eller lån Når godet bliver overdraget til eje, skal godet medregnes ved skatteansættelsen med et beløb, der svarer til, hvad den ansatte på overdragelsestidspunktet kan købe godet for på det frie marked.

Comments

27·28·29·30·31·32·33·34·35